Ubuntu 18.04 (Bionic Beaver) with Apache, PHP, MySQL, PureFTPD, BIND, Postfix, Dovecot and ISPConfig 3.1

July 27th, 2018

Om ervoor te zorgen dat we niet overal sudo voor moeten typen gebruiken we hetvolgende commando.


sudo -s


 

Zorg voor de laatste updates:


apt update

apt upgrade


Voor ISPConfig moeten we dash uitschakelen als default shell.


dpkg-reconfigure dash


Kies daar voor NO

 

Verwijder AppArmor om later voor ISPConfig problemen te voorkomen:


service apparmor stop
update-rc.d -f apparmor remove
apt-get remove apparmor apparmor-utils


 

Zorg ervoor dat de klok altijd in sync loopt:


apt install ntp


 

We gaan postfix gebruiken en moeten ervoor zorgen dat sendmail verwijderd is:


service sendmail stop; update-rc.d -f sendmail remove


Als je een error krijgt, is sendmail waarschijnlijk niet aanwezig.

 

We gaan nu belangrijkste packages installeren (Postfix, Dovecot, MariaDB, rkhunter, binutils, etc.)

 


apt-get -y install postfix postfix-mysql postfix-doc mariadb-client mariadb-server openssl getmail4 rkhunter binutils dovecot-imapd dovecot-pop3d dovecot-mysql dovecot-sieve dovecot-lmtpd sudo


Je krijgt de volgende vragen:

General type of mail configuration: <– Internet Site
System mail name: <– server1.example.com

 

Nu gaan we met de postfix configuratie aan de slag:


nano /etc/postfix/master.cf


 

Haal het # weg bij de submission en smtps secties als volgend . Voeg de volgende regel toe aan beide secties:


-o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject


Zoals dit:


submission inet n    -    y    -    -    smtpd
 -o syslog_name=postfix/submission
 -o smtpd_tls_security_level=encrypt
 -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
 -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
# -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
# -o smtpd_client_restrictions=$mua_client_restrictions
# -o smtpd_helo_restrictions=$mua_helo_restrictions
# -o smtpd_sender_restrictions=$mua_sender_restrictions
# -o smtpd_recipient_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
# -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
smtps   inet n    -    y    -    -    smtpd
 -o syslog_name=postfix/smtps
 -o smtpd_tls_wrappermode=yes
 -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
 -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
# -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
# -o smtpd_client_restrictions=$mua_client_restrictions
# -o smtpd_helo_restrictions=$mua_helo_restrictions
# -o smtpd_sender_restrictions=$mua_sender_restrictions
# -o smtpd_recipient_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
# -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING

LET OP: De spaties voor de -o zijn belangrijk

We willen dat MySQL luistert op alle interfaces. 
Daarvoor passen de /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf aan.
We zetten het # voor bind-address = 127.0.0.1: weg

nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf

Voorbeeld:

# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
#bind-address      = 127.0.0.1

Nu gaan we MariaDB een wachtwoord geven:

mysql_secure_installation

De volgende vragen krijg je:

Enter current password for root (enter for none): <-- press enter
Set root password? [Y/n] <-- y
New password: <-- Enter the new MariaDB root password here
Re-enter new password: <-- Repeat the password
Remove anonymous users? [Y/n] <-- y
Disallow root login remotely? [Y/n] <-- y
Reload privilege tables now? [Y/n] <-- y

Zet de password authenticatie in MariaDB naar native zodat we later PHPMyAdmin kunnen inloggen als root.

echo "update mysql.user set plugin = 'mysql_native_password' where user='root';" | mysql -u root

Pas de volgende file aan: /etc/mysql/debian.cnf
Zet op beide password plekken het wachtwoord.

Voorbeeld:

# Automatically generated for Debian scripts. DO NOT TOUCH!
[client]
host = localhost
user = root
password = RootWachtwoord
socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock
[mysql_upgrade]
host = localhost
user = root
password = RootWachtwoord
socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock
basedir = /usr

Hierna herstarten we MariaDB

service mysql restart

Check of het allemaal draait:

netstat -tap | grep mysql

Het zou er ongeveer zo uit moeten zien:

root@vps:~# netstat -tap | grep mysql
tcp6 0 0 [::]:mysql [::]:* LISTEN 1317/mysqld
root@vps:~#

We gaan weer wat packages installeren:Amavisd-new, SpamAssassin, and Clamav etc.

apt install amavisd-new spamassassin clamav clamav-daemon unzip bzip2 arj nomarch lzop cabextract apt-listchanges libnet-ldap-perl libauthen-sasl-perl clamav-docs daemon libio-string-perl libio-socket-ssl-perl libnet-ident-perl zip libnet-dns-perl postgrey

ISPConfig 3 gebruikt de SpamAssassin filter bibliotheek intern. Dus we kunnen de service uitzetten.

service spamassassin stop
update-rc.d -f spamassassin remove

Om ClamAV te starten:

freshclam
service clamav-daemon start

De volgend error kunnen we bij de eerste start negeren:

ERROR: /var/log/clamav/freshclam.log is locked by another process
ERROR: Problem with internal logger (UpdateLogFile = /var/log/clamav/freshclam.log).

Het programma amavisd-new heeft een bug in ubuntu 18.04 wat voorkomt dat emails correct worden ondertekent met Dkim.
Het volgende commando zorgt ervoor dat het programma wordt gepatched.

cd /tmp
wget https://git.ispconfig.org/ispconfig/ispconfig3/raw/stable-3.1/helper_scripts/ubuntu-amavisd-new-2.11.patch
cd /usr/sbin
cp -pf amavisd-new amavisd-new_bak
patch < /tmp/ubuntu-amavisd-new-2.11.patch

Mocht je een error krijgen, dan heeft ubuntu er waarschijnlijk het probleem opgelost.


We gaan weer een aantal packages installeren: Apache, PHP, phpMyAdmin, FCGI, SuExec, Pear, mcrypt etc.

apt-get -y install apache2 apache2-doc apache2-utils libapache2-mod-php php7.2 php7.2-common php7.2-gd php7.2-mysql php7.2-imap phpmyadmin php7.2-cli php7.2-cgi libapache2-mod-fcgid apache2-suexec-pristine php-pear mcrypt  imagemagick libruby libapache2-mod-python php7.2-curl php7.2-intl php7.2-pspell php7.2-recode php7.2-sqlite3 php7.2-tidy php7.2-xmlrpc php7.2-xsl memcached php-memcache php-imagick php-gettext php7.2-zip php7.2-mbstring php-soap php7.2-soap

Je krijgt weer een aantal vragen:

Web server to reconfigure automatically: <-- apache2
Configure database for phpmyadmin with dbconfig-common? <-- Yes
MySQL application password for phpmyadmin: <-- Press enter

We gaan nu een aantal apache modules inschakelen:
suexecrewritesslactions en include (plus davdav_fs, and auth_digest if you want to use WebDAV)

a2enmod suexec rewrite ssl actions include cgi


a2enmod dav_fs dav auth_digest headers

Om ervoor te zorgen dat de server niet kan worden aangevallen met de HTTP_PROXY vulnerability, gaan we dit uitschakelen.

nano /etc/apache2/conf-available/httpoxy.conf

Zet daarin de het volgende:

<IfModule mod_headers.c>
  RequestHeader unset Proxy early
</IfModule>

Activeer de configuratie:

a2enconf httpoxy

Herstart apache om alles actief te maken:

service apache2 restart

OpCache installeren

apt-get -y install php7.2-opcache php-apcu

PHP-FPM

apt-get -y install php7.2-fpm

a2enmod actions proxy_fcgi alias 
service apache2 restart

Let's Encrypt
ISPConfig 3 heeft ondersteuning voor Let's Encrypt

apt-get -y install certbot

Mailman (mailinglists)

apt-get -y install mailman


Kies in ieder geval 1 taal:
Languages to support: <-- nl (Dutch) 
Missing site list <-- Ok

Voordat we Mailman kunnen starten moeten we een nieuwe lijst mailman maken.


newlist mailman


voorbeeld:


root@server1:~# newlist mailman
Enter the email of the person running the list:
 <– admin email address, e.g. listadmin@example.com
Initial mailman password: <– admin password for the mailman list
To finish creating your mailing list, you must edit your /etc/aliases (or
equivalent) file by adding the following lines, and possibly running the
`newaliases’ program:

## mailman mailing list
mailman:              “|/var/lib/mailman/mail/mailman post mailman”
mailman-admin:        “|/var/lib/mailman/mail/mailman admin mailman”
mailman-bounces:      “|/var/lib/mailman/mail/mailman bounces mailman”
mailman-confirm:      “|/var/lib/mailman/mail/mailman confirm mailman”
mailman-join:         “|/var/lib/mailman/mail/mailman join mailman”
mailman-leave:        “|/var/lib/mailman/mail/mailman leave mailman”
mailman-owner:        “|/var/lib/mailman/mail/mailman owner mailman”
mailman-request:      “|/var/lib/mailman/mail/mailman request mailman”
mailman-subscribe:    “|/var/lib/mailman/mail/mailman subscribe mailman”
mailman-unsubscribe:  “|/var/lib/mailman/mail/mailman unsubscribe mailman”

Hit enter to notify mailman owner… <– ENTER


Open nu de /etc/aliases


nano /etc/aliases


En voeg daar het volgend toe:


## mailman mailing list
mailman:       "|/var/lib/mailman/mail/mailman post mailman"
mailman-admin:    "|/var/lib/mailman/mail/mailman admin mailman"
mailman-bounces:   "|/var/lib/mailman/mail/mailman bounces mailman"
mailman-confirm:   "|/var/lib/mailman/mail/mailman confirm mailman"
mailman-join:     "|/var/lib/mailman/mail/mailman join mailman"
mailman-leave:    "|/var/lib/mailman/mail/mailman leave mailman"
mailman-owner:    "|/var/lib/mailman/mail/mailman owner mailman"
mailman-request:   "|/var/lib/mailman/mail/mailman request mailman"
mailman-subscribe:  "|/var/lib/mailman/mail/mailman subscribe mailman"
mailman-unsubscribe: "|/var/lib/mailman/mail/mailman unsubscribe mailman"

Voer daarna het volgende commando uit:

newaliases

En herstart postfix:

service postfix restart

Nu kunnen we de mailman apache config inschakelen.

ln -s /etc/mailman/apache.conf /etc/apache2/conf-available/mailman.conf

Dit activeerd de alias /cgi-bin/mailman/ voor alle Apache vhosts, wat betekend dat je de Mailman admin interface voor een lijst kan vinden op http://<vhost>/cgi-bin/mailman/admin/<listname>
en de webpagina voor gebruikers van een mailinglijst http://<vhost>/cgi-bin/mailman/listinfo/<listname>.

Onder http://<vhost>/pipermail kan je de archieven vinden.

Activeer nu de configuratie:

a2enconf mailman


Herstart apache


service apache2 restart


en start Mailman


service mailman start


 

PureFTPd and Quota

 

Installeer de volgende packages:


apt-get -y install pure-ftpd-common pure-ftpd-mysql quota quotatool


Edit de volgende file /etc/default/pure-ftpd-common


nano /etc/default/pure-ftpd-common


Zorg ervoor dat de start modus staat op standalone en zet de VIRTUALCHROOT=true:

 

Nu configureren we PureFTPd voor FTP en TLS sessies.


echo 1 > /etc/pure-ftpd/conf/TLS


Om TLS te gebruiken moeten we een SSL certficaat genereren.


mkdir -p /etc/ssl/private/


Nu kunnen we het certificaat aanmaken.


openssl req -x509 -nodes -days 7300 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem -out /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem


Even een paar vragen beantwoorden:

Country Name (2 letter code) [AU]: <– Enter your Country Name (e.g., “NL”).
State or Province Name (full name) [Some-State]:
<– Enter your State or Province Name.
Locality Name (eg, city) []:
<– Enter your City.
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:
<– Enter your Organization Name (e.g., the name of your company).
Organizational Unit Name (eg, section) []:
<– Enter your Organizational Unit Name (e.g. “IT Department”).
Common Name (eg, YOUR name) []:
<– Enter the Fully Qualified Domain Name of the system (e.g. “server1.example.com”).
Email Address []:
<– Enter your Email Address.

 

Zet de permissies goed op het certificaat:


chmod 600 /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem


Herstart nu PureFTPd


service pure-ftpd-mysql restart


Bind DNS Server

BIND installeren


apt-get -y install bind9 dnsutils haveged


En om de haveged daemon te starten.


systemctl enable haveged
systemctl start haveged


Vlogger, Webalizer en AWStats

Om te installeren:


apt-get -y install vlogger webalizer awstats geoip-database libclass-dbi-mysql-perl


Hiernat openen we de /etc/cron.d/awstats


nano /etc/cron.d/awstats


En zetten we overal een # voor:


#MAILTO=root

#*/10 * * * * www-data [ -x /usr/share/awstats/tools/update.sh ] && /usr/share/awstats/tools/update.sh

# Generate static reports:
#10 03 * * * www-data [ -x /usr/share/awstats/tools/buildstatic.sh ] && /usr/share/awstats/tools/buildstatic.sh

JailKit (voor SSH chroot)
Installeer JailKit (Dit moet voor ISPConfig gebeuren en kan niet achteraf)

apt-get -y install build-essential autoconf automake1.11 libtool flex bison debhelper binutilscd /tmp
wget http://olivier.sessink.nl/jailkit/jailkit-2.19.tar.gz
tar xvfz jailkit-2.19.tar.gz
cd jailkit-2.19
echo 5 > debian/compat


The current 2.19 version of Jailkit has a syntax error which prevents its compilation. To fix that, open the file debian/changelog with nano:

nano debian/changelog

And add the following line in line 5 plus an empty line afterward:

 -- Olivier <olivier@marshall>  Wed, 18 Nov 2015 20:38:44 +0100

So that the resulting first part of the file looks like this (the inserted line in red):

jailkit (2.19-1) UNRELEASED; urgency=medium

* somehow a bug URL was pasted into the ini file location in the sourcecode for jk_chrootsh in the 2.18 release. Fixed.

— Olivier <olivier@marshall> Wed, 18 Nov 2015 20:38:44 +0100

jailkit (2.18-1) UNRELEASED; urgency=medium

* maintenance release, fix uid_t printing for very high uid numbers
* minor improvements to jk_init.ini
* add possibility to force –login in jk_chrootsh

— Olivier <olivier@marshall> Wed, 18 Nov 2015 20:38:44 +0100

Then build the jailkit package by running this command:

./debian/rules binary

You can now install the Jailkit .deb package as follows:

cd ..
dpkg -i jailkit_2.19-1_*.deb
rm -rf jailkit-2.19*

 

Fail2Ban en UFW


apt-get -y install fail2ban


To make fail2ban monitor PureFTPd and Dovecot, create the file /etc/fail2ban/jail.local:


nano /etc/fail2ban/jail.local[pure-ftpd]
enabled = true
port   = ftp
filter  = pure-ftpd
logpath = /var/log/syslog
maxretry = 3

[dovecot]
enabled = true
filter = dovecot
action = iptables-multiport[name=dovecot-pop3imap, port="pop3,pop3s,imap,imaps", protocol=tcp]
logpath = /var/log/mail.log
maxretry = 5

[postfix]
enabled = true
port   = smtp
filter  = postfix
logpath = /var/log/mail.log
maxretry = 3

Restart fail2ban afterwards:


service fail2ban restart


To install the UFW firewall, run this apt command:


apt-get install ufw


 

Roudcube Webmail

Om te installeren:


apt-get -y install roundcube roundcube-core roundcube-mysql roundcube-plugins javascript-common libjs-jquery-mousewheel php-net-sieve tinymce


De volgende vragen worden gesteld:

Configure database for roundcube with dbconfig-common? <– Yes
MySQL application password for roundcube: <– Press enter

Pas nu de roundcube apache config file aan;


nano /etc/apache2/conf-enabled/roundcube.conf


and remove the # in front of the Alias line, then add the second Alias line for /webmail and add the line “AddType application/x-httpd-php .php” right after the “<Directory /var/lib/roundcube>” line:


# Those aliases do not work properly with several hosts on your apache server
# Uncomment them to use it or adapt them to your configuration
Alias /roundcube /var/lib/roundcube
Alias /webmail /var/lib/roundcube
[...]
<Directory /var/lib/roundcube>
AddType application/x-httpd-php .php
[...]

Restart apache

service apache2 restart

Edit de /etc/roundcube/config.inc.php

nano /etc/roundcube/config.inc.php

Verander de default host naar localhost

$config['default_host'] = 'localhost';

ISPConfig 3.1
om te installeren:

cd /tmp 
wget -O ispconfig.tar.gz https://git.ispconfig.org/ispconfig/ispconfig3/repository/archive.tar.gz?ref=stable-3.1
tar xfz ispconfig.tar.gz
cd ispconfig3*/install/

De volgende stap:

php -q install.php

This will start the ISPConfig 3 installer. The installer will configure all services like Postfix, Dovecot, etc. for you.

# php -q install.php

——————————————————————————–
_____ ___________ _____ __ _ ____
|_ _/ ___| ___ \ / __ \ / _(_) /__ \
| | \ `–.| |_/ / | / \/ ___ _ __ | |_ _ __ _ _/ /
| | `–. \ __/ | | / _ \| ‘_ \| _| |/ _` | |_ |
_| |_/\__/ / | | \__/\ (_) | | | | | | | (_| | ___\ \
\___/\____/\_| \____/\___/|_| |_|_| |_|\__, | \____/
__/ |
|___/
——————————————————————————–

>> Initial configuration

Operating System: Ubuntu 18.04 (Bionic Beaver)

Following will be a few questions for primary configuration so be careful.
Default values are in [brackets] and can be accepted with <ENTER>.
Tap in “quit” (without the quotes) to stop the installer.

Select language (en,de) [en]: <– Hit Enter

Installation mode (standard,expert) [standard]: <– Hit Enter

Full qualified hostname (FQDN) of the server, eg server1.domain.tld [server1.canomi.com]: <– Hit Enter

MySQL server hostname [localhost]: <– Hit Enter

MySQL server port [3306]: <– Hit Enter

MySQL root username [root]: <– Hit Enter

MySQL root password []: <– Enter your MySQL root password

MySQL database to create [dbispconfig]: <– Hit Enter

MySQL charset [utf8]: <– Hit Enter

Configuring Postgrey
Configuring Postfix
Generating a 4096 bit RSA private key
……………………………………………………………..++
……………………………………………………………………………………………………………………….++
writing new private key to ‘smtpd.key’
—–
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter ‘.’, the field will be left blank.
—–
Country Name (2 letter code) [AU]: <– Enter 2 letter country code
State or Province Name (full name) [Some-State]: <– Enter the name of the  state
Locality Name (eg, city) []: <– Enter your city
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: <– Enter company name or press enter
Organizational Unit Name (eg, section) []: <– Hit Enter
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []: <– Enter the server hostname, in my case: server1.example.com
Email Address []: <– Hit Enter
Configuring Mailman
Configuring Dovecot
Configuring Spamassassin
Configuring Amavisd
Configuring Getmail
Configuring BIND
Configuring Jailkit
Configuring Pureftpd
Configuring Apache
Configuring vlogger
Configuring Metronome XMPP Server
writing new private key to ‘localhost.key’
—–
Country Name (2 letter code) [AU]: <– Enter 2 letter country code
Locality Name (eg, city) []: <– Enter your city
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: <– Enter company name or press enter
Organizational Unit Name (eg, section) []: <– Hit Enter
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) [server1.canomi.com]: <– Enter the server hostname, in my case: server1.example.com
Email Address []: <– Hit Enter

Configuring Ubuntu Firewall
Configuring Fail2ban
[INFO] service OpenVZ not detected
Configuring Apps vhost
Installing ISPConfig
ISPConfig Port [8080]:

Admin password [admin]:

Do you want a secure (SSL) connection to the ISPConfig web interface (y,n) [y]: <– Hit Enter

Generating RSA private key, 4096 bit long modulus
…………………..++
………………………………………………………………………………………………………………..++
e is 65537 (0x10001)
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter ‘.’, the field will be left blank.
—–
Country Name (2 letter code) [AU]: <– Enter 2 letter country code
State or Province Name (full name) [Some-State]: <– Enter the name of the  state
Locality Name (eg, city) []: <– Enter your city
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: <– Enter company name or press enter
Organizational Unit Name (eg, section) []: <– Hit Enter
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []: <– Enter the server hostname, in my case: server1.example.com
Email Address []: <– Hit Enter

Please enter the following ‘extra’ attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []: <– Hit Enter
An optional company name []: <– Hit Enter
writing RSA key

Configuring DBServer
Installing ISPConfig crontab
no crontab for root
no crontab for getmail
Detect IP addresses
Restarting services …
Installation completed.

The installer automatically configures all underlying services, so there is no manual configuration needed.

Afterward you can access ISPConfig 3 under http(s)://server1.example.com:8080/ or http(s)://192.168.0.100:8080/(HTTP or HTTPS depends on what you chose during installation). Log in with the username admin and the password admin (you should change the default password after your first login):

Comments are closed.